Monsterbud Autoflower

From 8.00

De Monsterbud autoflower van Growers Choice is een zelfbloeiende cannabissoort die speciaal is ontworpen om mega opbrengsten te genereren. Ze wordt veel groter als de gemiddelde autoflower cultivar, hierdoor gebruikt ze ook meer voeding en zullen de wortels meer ruimte nodig hebben. De Monsterbud Auto is ontstaan door het kruisen van een Haze, White Widow, Big Bud en een Ruderalis.  Door zorgvuldig te kweken en te kruisen hebben de telers van Growers Choice het voor elkaar gekregen om deze mega autoflowers wietzaadjes te ontwikkelen. De MonsterBud autoflower is de perfecte keuze voor iedereen die een hoog rendement belangrijk vind bij het uitkiezen van de juiste cannabiszaden.

SKU: N/A Category:

De Monsterbud autoflower van Growers Choice is een zelfbloeiende cannabissoort. Deze wietzaadjes zijn speciaal ontworpen om grotere opbrengsten te genereren dan de gemiddelde autoflower strain. De MonsterBud autoflowers groeit ook erg snel, houdt hier rekening mee want dit zal resulteren in grotere planten. Omdat de planten groter worden dan andere autoflower strains is het noodzakelijk dat er grotere potten worden gebruikt. Door het gebruik van grotere potten hebben de wortels meer ruimte, en dat kunnen ze wel gebruiken. Deze wortels hebben niet alleen ruimte nodig, ze kunnen aardig wat voeding hebben, dit is ook wel nodig als je kijkt naar het formaat die de toppen kunnen aannemen. De MonsterBud autoflower is de perfecte keuze voor iedereen die een hoog rendement belangrijk vind bij het uitkiezen van de juiste cannabiszaden.

Het creëren van de Monsterbud Autoflower was niet bepaald een makkelijke klus. Om deze strain precies naar wens te maken hebben de kwekers van Growers Choice wel 4 strains moeten gebruiken! De Monsterbud autoflower is ontstaan door het kruisen van een Haze, White Widow, Big Bud en een Ruderalis. De smaak en geur van de Monsterbud autoflower lijken het meeste op die van de Haze die gebruikt is bij het creëren van deze wietzaadjes. Doordat de White Widow gebruikt is in deze kruising zijn de toppen van deze plant mooi wit en bedekt met een dikke plakkerige laag THC. De Ruderalis is op haar plaats weer gebruikt zodat de Monsterbud automatisch zou gaan bloeien, vandaar dat het nu een autoflower cultivar is.  De Big Buds is gebruikt zodat de nakomelingen groteren toppen zouden krijgen. Ik kan je namens Growers Choice vertellen dat dit experiment is gelukt! De Monsterbud autoflower maakt grote compacte toppen aan. Deze toppen zijn soms zo zwaar dat de takken kunnen breken of naar beneden gaan buigen, in dit geval is het handig om ze te ondersteunen.

De Monsterbud autoflower kan een THC percentage van 15 tot 20% bereiken. de genetica van de Monsterbud autoflower bestaan voor 40% uit indica genetica en voor 60% uit sativa genetica. Doordat deze autoflower strains voornamelijk uit Sativa genen bestaat zul je dit ook terug herkennen in het effect. De planten worden binnen 60 tot 100 centimeter hoog. Buiten kan een hoogte van 80 tot 120 centimeter bereikt worden.

De sterke genetica van de Monsterbud autoflower is goed opgewassen tegen verschillende schimmels en ziektes. Door zorgvuldig te sorteren op bepaalde eigenschappen is het de kwekers Growers Choice gelukt om nieuwe autoflower zaden te creëren die goed bestand zijn tegen regen en vocht.  Dit maakt haar een interessante keuze voor hobbyisten die vaak te kampen krijgen gematigd vochtige zomers en wisselvallige temperaturen.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders

Monsterbud Autoflower

From 8.00

The Monsterbud autoflower from Growers Choice is an autoflowering cannabis strain specially designed to generate mega yields. She grows much larger than the average autoflower cultivar, so she also uses more nutrition and the roots will need more space. The Monsterbud Auto was created by crossing a Haze, White Widow, Big Bud and a Ruderalis. By carefully breeding and crossing the Growers Choice growers have managed to develop these mega autoflower cannabis seeds. The MonsterBud autoflower is the perfect choice for anyone who finds a high yield important when choosing the right cannabis seeds.

SKU: N/A Category:

The Growers Choice Monsterbud autoflower is an autoflowering cannabis strain. These cannabis seeds are specially designed to generate higher yields than the average autoflower strain. The MonsterBud autoflowers also grow very fast, keep this in mind as this will result in bigger plants. Because the plants grow taller than other autoflower strains, it is necessary to use larger pots. By using larger pots, the roots have more space, and they can use that. Not only do these roots need space, they can take quite a bit of nutrition, which is necessary when you consider the size the buds can take. The MonsterBud autoflower is the perfect choice for anyone who finds a high yield important when choosing the right cannabis seeds.

Creating the Monsterbud Autoflower wasn’t exactly an easy job. Growers Choice breeders had to use 4 strains to make this strain exactly the way they wanted it! The Monsterbud autoflower was created by crossing a Haze, White Widow, Big Bud and a Ruderalis. The taste and smell of the Monsterbud autoflower are most similar to that of the Haze that was used in the creation of these cannabis seeds. Because the White Widow was used in this crossing, the buds of this plant are beautiful white and covered with a thick sticky layer of THC. The ruderalis has been reused in its place so that the Monsterbud would automatically flower, hence it is now an autoflower cultivar. The Big Buds was used so that the offspring would get bigger buds. I can tell you on behalf of Growers Choice that this experiment worked! The Monsterbud autoflower produces large compact buds. These buds are sometimes so heavy that the branches can break or bend down, in this case it is useful to support them.

The Monsterbud autoflower can reach a THC percentage of 15 to 20%. the genetics of the Monsterbud autoflower consist of 40% indica genetics and 60% sativa genetics. Because these autoflower strains mainly consist of Sativa genes, you will also recognize this in the effect. The plants grow to a height of 60 to 100 centimeters indoors. Outdoors, a height of 80 to 120 centimeters can be reached.

The strong genetics of the Monsterbud autoflower can withstand various fungi and diseases. By carefully sorting for certain characteristics, the Growers Choice growers have succeeded in creating new autoflower seeds that are highly resistant to rain and moisture. This makes her an interesting choice for hobbyists who often experience moderately humid summers and changeable temperatures.

Merk

Soort

THC

CBD

Genetica

Ouders